REGULAMIN REZERWACJI OBIEKTÓW SPORTOWYCH DROGĄ INTERNETOWĄ

REGULAMIN REZERWACJI OBIEKTÓW SPORTOWYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY INTERNETOWEJ WWW.MOSWSCHOD.PL 

I. SŁOWNICZEK POJĘĆ

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

III. REZERWACJA MIEJSC I ZAKUP BILETÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

IV. PŁATNOŚĆ ZA WYNAJEM OBIEKTÓW

V. ANULOWANIE REZERWACJI

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

VII. REKLAMACJE

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

I. SŁOWNICZEK POJĘĆ

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin określa sposób rezerwacji obiektów sportowych i zakupu biletów do korzystania z tych obiektów za pośrednictwem witryny internetowej www.moswschod.pl, wraz z wszelkimi do niego zmianami wprowadzonymi zgodnie z jego postanowieniami przez Operatora Witryny;
 2. WITRYNA – strona internetowa www.moswschod.pl
 3. OPERATOR WITRYNY – Międzyszkolny Ośrodek sportowy Kraków Wschód adres strony: www.moswschod.pl, adres e-mail biuro@moswschod.pl, numer telefonu +48 12 644 22 72, zwana także „MOS”.
 4. OBIEKTY SPORTOWE – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód: boisko piłkarskie trawiaste, boisko piłkarskiego sztuczne, kort tenisowy.
 5. UŻYTKOWNIK – osoba dokonująca rezerwacji obiektów sportowych oraz płatności za pośrednictwem Witryny;

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki dokonywania rezerwacji obiektów sportowych MOS za pośrednictwem Witryny, która jest obsługiwana i zarządzana przez Operatora Witryny.
 2. Operator Witryny świadczy usługi za pośrednictwem Witryny w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu. Operator Witryny zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Użytkowników Witryny poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Witrynie i umieszczenie w Witrynie zmienionego Regulaminu.
 3. Przed skorzystaniem z procesu rezerwacji obiektów sportowych za pośrednictwem Witryny, Użytkownik powinien zapoznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznania się z nim i zaakceptowania jego treści poprzez „kliknięcie” opcji „akceptuję” w oknie otwieranym automatycznie w Witrynie.

 

III. REZERWACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rezerwacji obiektów sportowych można dokonywać on-line na stronie internetowej MOS o adresie www.moswschod.pl
 2. W celu rezerwacji obiektów sportowych należy wypełnić formularz rezerwacji lub zakupu poprawnymi i aktualnymi danymi oraz stosować się do instrukcji zawartych na stronie. MOS prosi o uważne i kompletne wypełnienie formularza. Nie zastosowanie się do instrukcji może spowodować brak możliwości skutecznego zarezerwowania obiektów.
 3. Użytkownik może dokonać albo samej rezerwacji obiektów MOS albo rezerwacji z jednoczesnym zakupem drogą elektroniczną.
 4. Podczas procesu rezerwacji obiektów sportowych lub rezerwacji wraz z jednoczesnym zakupem Użytkownik wybiera interesujący go obiekt, a przy użyciu kalendarza określa termin wynajmu. Terminy przekreślone są niedostępne.
 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania formularza rezerwacji lub zakupu zamieszczonych na stronie prosimy o niezwłoczny kontakt na adres email biuro@moswschod.pl. Informujemy również, że jest on podstawą i warunkiem skutecznego składania reklamacji z tytułu niemożliwości bądź utrudnień w rezerwacji obiektów sportowych.
 6. W przypadku dokonania przez Użytkownika wyłącznie rezerwacji obiektu sportowego MOS drogą elektroniczną, Użytkownik powinien zapłacić za obiekt sportowy objęty rezerwacją w recepcji u pracownika MOS, który udostępni obiekt najpóźniej na 15 minut przed godziną rozpoczęcia wynajmu.
 7. Po dokonaniu zakupu i opłaceniu rezerwacji wynajmu obiektu, należy dokonać samodzielnego wydruku umowy wynajmu. Prosimy o niezwłoczne zweryfikowanie poprawności i zgodności z Państwa zamówieniem danych zawartych na umowie, w szczególności: daty, godziny wynajmu obiektu sportowego.
 8. Druk umowy stanowi tytuł wynajmu obiektu, a jego okazanie jest warunkiem wejścia i korzystania z obiektów sportowych MOS
 9. Operator witryna zastrzega sobie prawo anulowania/zmiany wynajmu obiektów sportowych na skutek wystąpienia przyczyn losowych lub błędów w systemie rezerwacji. O takiej sytuacji użytkownik zostanie powiadomiony drogą telefoniczną przez pracownika MOS natychmiast po pojawieniu się w/w okoliczności.

 

IV. PŁATNOŚĆ ZA WYNAJEM

 1. Płatność za wynajem za pośrednictwem Witryny możliwa będzie za pomocą strony internetowej pod adresem: tpay.com, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia, na zasadach określonych w regulaminie dokonywania wpłat w ww. serwisach płatniczych.
 2. Użytkownik ma możliwość zapłaty za zamówione obiekty sportowe wyłącznie za pomocą form płatności udostępnionych na: tpay.com
 3. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo, w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych obiektów.
 4. Płatność powinna być dokonana nie wcześniej niż w momencie złożenia zamówienia i nie później niż w terminie 15 minut od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością email wysłaną na adres email wskazany w zamówieniu.
 5. Ceny wskazane na stronach Witryny, w potwierdzeniu zamówienia oraz na umowie (e-mail) są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Po dokonaniu zapłaty Użytkownik otrzyma potwierdzenie w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia.
 7. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej: tpay.com
 8. Korzystając z płatności Tpay.com, akceptujesz Zasady płatności Tpay.

V. ANULOWANIE REZERWACJI

 1. Rezerwacje obiektów sportowych podlegają wymianie na inny obiekt, czy też na inny dzień, jeżeli istnieje taka możliwość. Chęć dokonania zmiany rezerwacji należy zgłosić 12h przed datą rezerwacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@moswschod.pl
 2. Anulowanie rezerwacji online można dokonać najpóźniej 24h przed datą rezerwacji, na który rezerwacja została dokonana, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@moswschod.pl
 3. Na podstawie art. 38 pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 

 VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo, informujemy, że administratorem Waszych danych osobowych jest Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Wschód” z siedzibą os. Zgody 13a, 31-950 Kraków, i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:

 1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 4. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody albo na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: inspektor5@mjo.krakow.pl

 

VII. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może złożyć reklamacje dotyczące procesu rezerwacji obiektów sportowych MOS za pośrednictwem Witryny w terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych od dnia dokonania rezerwacji wynajmu obiektów sportowych.
 2. Reklamacja może zostać przesłana do Operatora Witryny przy pomocy poczty elektronicznej korzystając z zakładki Kontakt w Witrynie bądź na adres mailowy biuro@moswschod.pl
 3. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać, czego dotyczy reklamacja oraz wskazać nr transakcji, przy czym Operator Witryny nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dokonanie zakupu przez Użytkownika, w szczególności podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych..
 4. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Operatora Witryny w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania przez Operatora Witryny reklamacji. O rezultacie rozparzenia reklamacji Operator Witryny poinformuje Użytkownika na piśmie przesłanym pocztą elektroniczną w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora Witryny nie wyłącza prawa Użytkownika do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. 2014. poz. 827, oraz w zakresie wskazanym w powyższej ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Witryny, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz w kasie Kina.
 3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Operatora Witryny. O planowanej zmianie Operator witryny poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając ją na stronie Witryny w miejscu widocznym dla Użytkownika przed dokonaniem zakupu, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba, że Użytkownik wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają pozostałe regulaminy dostępne na terenie MOS Kraków Wschód oraz na stronie www.moswschod.pl